Tag Archives: tugasan

Panduan Tugasan Geografi PT3, Contoh Jawapan & Bahan Rujukan

Follow @malaysiastudent

Follow Us for More Exam Tips & Study Guides
Twitter: twitter.com/malaysiastudentFacebook: facebook.com/malaysiastudents
Want to get Contoh Jawapan Lengkap Tugasan Geografi PT3 sent to your email? Enter your email address into the form below to join 22,000+ students who get all the latest PT3 2014 tips and trial papers via email. You cannot afford to miss them! Join our email subscription list now!

Tugasan Geografi PT3 2014 (Pentaksiran Tingkatan 3)

Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang kejadian / isu pencemaran alam sekitar (air, udara, bau, tanih) yang berlaku di sekitar tempat tinggal / kawasan sekolah calon.Kajian tersebut hendaklah merangkumi perkara berikut:Konsep dan takrifan pencemaran alam sekitar yang dikaji.
Faktor atau punca kejadian pencemaran alam sekitar tersebut.
Kesan kejadian pencemaran tersebut kepada manusia dan alam sekitar di kawasan kajian.
Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan pencemaran alam sekitar tersebut. 

Hasil tugasan calon tidak kurang daripada 300 perkataan.Arahan Kepada Calon/Murid [pdf]

Arahan kepada Guru [pdf]
Contoh Jawapan PT3 Tugasan Geografi (Koleksi Bahan Rujukan)

Panduan Tugasan Geografi PT3
PT3 Geografi 2014: Kerangka Pelaksanaan TugasanMasa pelaksanaan PT3 Tugasan Geografi adalah dari 1- 18 Julai 2014. Guru perlu siapkan pemberian markah sebelum 14 Ogos 2014.Perancangan (10 markah)
Proses Awal (20 markah)
Proses Akhir (70 markah)
PT3 Geografi 2014: Contoh Borang Soal SelidikPT3 Geografi 2014: Konsep dan DefinisiKonsep yang diterangkan mestilah dihuraikan dengan tepat dan betul beserta contoh yang relevan. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanih.PT3 Geografi 2014: Faktor/Punca Pencemaran UdaraPembakaran terbuka
Asap dari kilang
Asap dari kenderaan bermotor
PT3 Geografi 2014: Kesan Pencemaran UdaraJerebu
Gangguan kesihatan
Hujan asid
PT3 Geografi 2014: Langkah/Cadangan Mengatasi Masalah Pencemaran UdaraPenguatkuasaan undang-undang
Kempen kesedaran
Menggunakan petrol tanpa plumbum
Penggunaan alat catalytic converter pada kenderaan
PT3 Geografi 2014: Bahan GrafikPeta minda
Jadual
Graf
PT3 Geografi 2014: Susunan LaporanBorang Pentaksiran Individu
Borang Akuan Pengesahan
Jadual Kerja
Objectif dan Kaedah Kajian
Laporan Akhir
Bahan Lampiran: Borang Soal Selidik
Senarai Rujukan
Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3
Panduan Tugasan Sejarah PT3, Contoh Jawapan & Bahan Rujukan: Perpaduan Kaum

Liked this post?
Subscribe now to read more post like this one!

Tweet

Read more: Panduan Tugasan Geografi PT3, Contoh Jawapan & Bahan Rujukan

Recipes for breakfast

Panduan Kerja Kursus Geografi, Sejarah & Pendidikan Kesenian …

Follow @malaysiastudent

Panduan Kerja Kursus Geografi PMR 2013
Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia – Download Kertas Soalan Projek Kerja Kursus / Folio Geografi Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2013 Kertas 2 Tugasan 1, Tugasan 2 dan Panduan Penskoran
Tugasan 1: Pengangkutan awam di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian
Konsep pengangkutan awam,
Jenis-jenis pengangkutan awam (Bas, Teksi, Kereta api, Komuter / ERL / LRT / Monorail, Bot penambang, Feri, Perahu / sampan, Kapal terbang, Motosikal, Beca, Van, Kapal), 
Kepentingan perkembangan pengangkutan awam (Mengangkut barangan, Mengurangkan kesesakan, Ketersampaian, Mengangkut penumpang, Pelancongan, Perdagangan, Sumber pendapatan, Peluang pekerjaan, Kemajuan industri sokongan, Meningkatkan mobiliti penduduk, Menjimatkan masa, Menjimatkan kos), 
Masalah perkembangan pengangkutan awam (Pencemaran udara, Pencemaran bunyi, Pencemaran air, Kesesakan lalu lintas, Tambang mahal, Kemalangan, Jangka masa lama, Keselamatan penumpang terancam, Penipuan, Darjah ketersampaian rendah, Kos bahan api meningkat, Kenderaan lama),
Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam (Kuat kuasa
undang-undang, Kempen alam sekitar, Pendidikan alam sekitar, Penggunaan petrol tanpa plumbum, Penapis asap / Catalytic converter, Dasar pembangunan kerajaan, Mengurangkan kos operasi (contoh; subsidi diesel dan alat ganti), Penggunaan bahan api alternatif (contoh; NGV, elektrik, tenaga suria), Kursus pemanduan berhemah)

Tugasan 2: Kegiatan penternakan di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajianKonsep dan jenis kegiatan penternakan (ayam / itik, lembu / kerbau, kambing / biri-biri, burung, rusa, seladang, babi, cacing, buaya, lebah, arnab, kuda, lintah, kura-kura, katak, ikan / ketam / udang / belut / lokan / kerang / belangkas / gamat), 
Kepentingan kegiatan penternakan (Sumber pendapatan, Peluang pekerjaan, Bekalan makanan, Sumber perubatan, Sumber bahan mentah, Barang perhiasan, Pemindahan teknologi, Pengurangan import, Peningkatan eksport, Pelancongan), 
Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan (Permintaan / pasaran, Harga tinggi, Iklim, Bentuk muka bumi, Agensi kerajaan / swasta, Pelaburan asing, Warisan keluarga, Pengangkutan, Modal, Buruh, Teknologi, Kemudahan asas / infrastruktur, Bekalan makanan, Dasar kerajaan, Penyelidikan dan pembangunan), 
Kesan negatif kegiatan penternakan (Pencemaran
udara, Pencemaran air, Pencemaran bunyi, Pencemaran bau, Wabak penyakit, Perubahan landskap, Flora terjejas, Sensitiviti masyarakat, Krisis bekalan air bersih, Ancaman kepada masyarakat sekitar, Harga makanan ternakan
meningkat, Harga ternakan tidak stabil), 
Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan (Kuat kuasa
undang-undang, Kempen alam sekitar, Pendidikan alam sekitar, Penyelidikan dan pembangunan contoh:MARDI, Kawalan keselamatan, Penyelenggaraan berkala, Menanam pokok, Pemantauan contoh:PBT / JAS, Rawatan air kumbahan, Mengawal pemberian lesen, Mewujudkan kawasan ternakan luas / terancang, Mewujudkan kawasan padang ragut, Kawalan harga ternakan)

Panduan Kerja Kursus Sejarah PMR 2013
Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia – Download Kertas Soalan Projek Kerja Kursus / Folio Sejarah Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2013 Kertas 2 Tugasan 1(a), 1(b), Tugasan 2 dan Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah PMR 2013 Kertas 2Tugasan 1: Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia.Maklumat Asas (Nama/jenis kegiatan ekonomi, Sejarah/asal usul kegiatan ekonomi, Lokasi/tempat kajian, Pihak yang mengusahakan/individu/kelompok masyarakat yang mengusahakan)
Latar Belakang (Tujuan dijalankan, Proses/cara pelaksanaan, Peralatan/kaedah yang digunakan, Produk yang dihasilkan, Tempat/kawasan (bengkel/keluasan tanah dan sebagainya), Kos pengendalian)
Sumbangan/Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat (Status keluarga/mobiliti sosial, Identiti keluarga/kawasan, Sumber pendapatan, Penerusan tradisi keluarga, Memenuhi permintaan, Pembangunan kawasan setempat, Hubungan kemasyarakatan, Industri hiliran, Prasarana/rangkaian perniagaan, Pelancongan, Peluang pekerjaan)
Prospek (Cabaran/kekangan yang dihadapi, Penglibatan pihak luar/galakan kerajaan atau swasta, Reaksi/penerimaan masyarakat, Saranan dan harapan)

Tugasan 2: Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.

Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang:Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia
menghormati raja dan pemimpin negara
menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, dan jata negara)
menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa
berbangga dengan sejarah negara
Bersemangat Setia Negara
cinta akan bangsa dan negara
taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
sedia berkorban untuk bangsa dan negara
bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Bersemangat Kekitaan
bersatu padu dan berharmoni
bertolak ansur dan bertoleransi
bekerjasama dan tolong-menolong
hormat-menghormati
bersefahaman dan bermuafakat
muhibah atau semangat bermasyarakat
Berdisiplin
berakhlak dan berbudi pekerti mulia
mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara
mematuhi peraturan dan undang-undang
berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
bertindak wajar
bersifat amanah dan jujur
berlaku adil dan bertimbang rasa
Berusaha dan Produktif
rajin dan gigih
berdikari
tabah menghadapi cabaran
menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan
berganding bahu membangunkan negara
berilmu dan berketrampilan

Panduan Kerja Kursus Pendidikan Kesenian PMR 2013
Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia – Download Kertas Soalan Projek Kerja Kursus / Folio Pendidikan Kesenian Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2013 Kertas 2 Tugasan Individu dan Tugasan KumpulanTugasan IndividuBidang Tari (Koreografi Tarian Inang, Melayu Asli, Sumazau, Cina)
Bidang Muzik (Lagu kanak-kanak)
Bidang Teater (Naskhah lakon satu adegan yang bertemakan Kerjaya berdasarkan kajian terhadap naskhah lakon yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka)
Bidang Seni Visual (Reka bentuk pembungkusan kuih tradisional untuk pasaran antarabangsa / lukisan yang bertemakan landskap alam semulajadi / catan landskap bangunan)

Tugasan KumpulanDokumentasi penglibatan dalam produksi dalam bentuk pelaporan

Liked this post?

Subscribe now to read more post like this one!

See the rest here: Panduan Kerja Kursus Geografi, Sejarah & Pendidikan Kesenian …

saffronextractsupplement.com

7 Business Plan Lulus Pinjaman Bank. Confirm!!!
  • 7 Business Plan Profesional
  • Telah BERJAYA Lulus Pinjaman Bank.
  • Lengkap Aliran Kewangan
  • 7 Perniagaan Niche Berbeza
  • 100% Percuma
Saya Cadangkan Anda Download Sekarang! Sebelum Saya Delete. Mungkin Berguna Kepada Anda pada Masa Depan! Masukkan Nama dan Email Anda di bawah!
e.g. Your name and email address will never be sold.